SOFT SKILLS

Vzdělávací kurzy MĚKKÉ A MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Firemní kultura

Kurz určen pro:
top manažery společností, manažery divizí firem, personální manažery


Obsah kurzu:

 • Firemní kultura jako klíčový faktor výkonu organizace.

 • Základní prvky firemní kultury.

 • Východiska rozvoje firemní kultury.

 • Bariéry rozvoje firemní kultury.

 • Analýza firemní kultury a její typologie.

 • Nositelé změny podnikové kultury.

 • Návrh a realizace akčního plánu změny firemní kultury.

 • Řízení jako součást firemní kultury – komunikace, řízení lidských zdrojů, podniková identita a etika.

 • Firemní kultura a její medializace.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Image obchodníka

Kurz určen pro:
obchodní ředitele, obchodní zástupce a jejich spolupracovníky, dealery, členy obchodních týmů


Obsah kurzu:

 • Budování image obchodníka.

 • První dojem a jeho význam.

 • Vliv image a vystupování na zákazníka.

 • Vztah image člověka a jeho sebevědomí.

 • Verbální komunikace obchodníka.

 • Prezentační dovednosti obchodníka.

 • Rétorická sebereflexe.

 • Neverbální komunikace obchodníka.

 • Příprava na obchodní jednání.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Obchodní jednání

Kurz určen pro:
obchodní ředitele, obchodní zástupce a jejich spolupracovníky, dealery, členy obchodních týmů


Obsah kurzu:

 • Obchodní komunikace a její cíle.

 • Role při obchodním jednání.

 • Efektivní sdělování.

 • Aktivní naslouchání.

 • Argumentace.

 • Manipulace – zakázané praktiky.

 • Komunikační bariéry, komunikační zlozvyky.

 • Trénink prezentačních dovedností.

 • Příprava na obchodní jednání.

 • Obchodní jednání a jeho fáze.

 • Péče o zákazníka po uzavření obchodu.

 • Vyjednávání v obtížných situacích.

 • Etika obchodníka.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Time management

Kurz určen pro:
manažery všech úrovní řízení organizace, asistentky řídících pracovníků, obchodní zástupce a všechny, kdo se chtějí naučit lépe hospodařit se svým časem


Obsah kurzu:

 • Vztah řízení času, pracovního tempa a pracovního výkonu.

 • Analýza osobní efektivity při práci s časem.

 • Pravidla time managementu.

 • Metody práce s časem.

 • Analýza časožroutů a jejich eliminace.

 • Jak zlepšit organizaci práce a tím i svůj výkon.

 • Plánování a organizace času spolupracovníků.

 • Relace mezi pracovním a soukromým časem.

 • Stres a způsoby jeho zvládání.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Marketingový a komunikační mix

Kurz určen pro:
obchodní ředitele, marketingové ředitele, obchodní zástupce, marketéry, pracovníky reklamních agentur


Obsah kurzu:

 • Marketing a jeho význam.

 • Marketingový mix u výrobků a jeho využití.

 • Rozšířený marketingový mix u služeb.

 • Komunikační mix a jeho prvky.

 • Komunikační management.

 • Metody a techniky public relations.

 • Měření a vyhodnocení public relations.

 • PR a analýza mediálních obsahů.

 • Psychologické aspekty ve volbě strategií PR k médiím a komunikačním partnerům.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Osobnostní typologie zákazníka

Kurz určen pro:
obchodní ředitele, marketingové ředitele, obchodní zástupce, marketéry, pracovníky reklamních agentur


Obsah kurzu:

 • Osobnostní typologie a sebepoznání.

 • Konstituční typologie.

 • Charakteristika typů zákazníků.

 • Typologie z pohledu nákupního chování.

 • Typologie životního stylu.

 • Identifikace nejběžnějších typů zákazníků.

 • Komunikace s jednotlivými typy zákazníků.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Reklama a sociální sítě

Kurz určen pro:
obchodní ředitele, marketingové ředitele, obchodní zástupce, marketéry, PR manažery, pracovníky reklamních agentur, správce a tvůrce webových stránek


Obsah kurzu:

 • Stanovení cílové skupiny.

 • Image firmy dle firemní kultury.

 • Komunikační management.

 • Metody a techniky public relations.

 • Měření a vyhodnocení public relations.

 • PR a analýza mediálních obsahů.

 • Psychologické aspekty ve volbě strategií PR k médiím a komunikačním partnerům.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Vyjednávání a argumentace

Kurz určen pro:
vedoucí směn, provozní vedoucí, vedoucí pracovníky organizačních jednotek, personalisty, obchodní zástupce, prodejce, top management firem


Obsah kurzu:

 • Možnosti vyjednávání – vítězství jedné ze stran, kompromis, konsensus.

 • Klíčové faktory jednání.

 • Vnitřní nastavení aktérů.

 • Argumentace vlastního sdělení.

 • Vyjednávání strategie a taktiky.

 • Nátlakové vyjednávací metody.

 • Tvrdé vyjednávací postupy.

 • Společné řešení problému.

 • Jak rozeznat slovní manipulaci a jak se jí bránit.

 • Techniky řešení námitek.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Prezentační dovednosti

Kurz určen pro:
vedoucí směn, provozní vedoucí, vedoucí pracovníky organizačních jednotek, personalisty, obchodní zástupce, prodejce, top management firem


Obsah kurzu:

 • Interpersonální komunikace, zásady komunikace.

 • Vlastní já v komunikaci. Vnímání, sebepojetí, sebeúcta, sebeodhalení.

 • Naslouchání v interpersonální komunikaci, techniky zlepšující efektivní naslouchání.

 • NONverbální sdělování – signály těla, mimika, haptika, proxemika, posturika, chronemika, vizika.

 • Verbální sdělování – zásady konverzace, zpětnovazební prvky, zásada reciprocity, dialogu a bezprostřednosti, chyby sdělení, komunikační fauly.

 • Komunikace v malých skupinách, typy a fáze skupin, diskuze ve skupině.

 • Prezentační dovednosti – příprava prezentace, místo, čas, zdrojové materiály, uspořádání obsahu prezentace, dramaturgie vystoupení, použití verbálních prostředků: humor, kritika, přesvědčování, zvládání pozitivní tenze.

 • Nácvik praktických dovedností - nácviky naslouchání, nácviky nonverbálních sdělení, nácviky konfliktních situací, komunikace v týmu, prezentační projevy (jednoduchá prezentace, výklad před skupinou).


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Asertivní jednání

Kurz určen pro:
manažery všech úrovní řízení, obchodníky, personalisty, kmenové zaměstnance firem


Obsah kurzu:

 • Asertivní jednání jako metoda řízení mezilidských vztahů.

 • Asertivní techniky, principy, asertivní práva.

 • Asertivní chování v pracovních vztazích.

 • Komunikační styly – aktivní, pasívní, asertivní, agresivní, manipulativní.

 • Asertivní reakce na různé požadavky a projevy chování.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Vnitrofiremní komunikace

Kurz určen pro:
manažery na všech úrovních řízení, pracovníky oddělení PR


Obsah kurzu:

 • Význam vnitrofiremní komunikace.

 • Nejčastější problémy s komunikací uvnitř organizace.

 • Komunikační média.

 • Komunikační kanály.

 • Optimální nastavení komunikačního mixu.

 • Komunikace a firemní kultura.

 • Komunikace v týmu.

 • Vedení porad a delegování.

 • Krizová komunikace.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Konfliktní situace

Kurz určen pro:
vedoucí směn, provozní vedoucí, vedoucí pracovníky organizačních jednotek, personalisty, obchodní zástupce, prodejce, top management firem a celou řadu dalších zaměstnanců, kteří pracují s lidmi a intenzivně s nimi komunikují


Obsah kurzu:

 • Podstata a typy konfliktů.

 • Negativní a pozitivní stránky konfliktů.

 • Mezilidské vztahy na pracovišti.

 • Metody a techniky řešení konfliktů.

 • Modelové situace.

 • Typologie lidí a jak s nimi jednat.

 • Asertivita a její výhody a nevýhody.

 • Zvládání emocí.

 • Pravidla zpětné vazby.

 • Specifické konfliktní situace.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Emoční inteligence

Kurz určen pro:
personalisty, vedoucí směn, provozní vedoucí, vedoucí pracovníky organizačních jednotek, top management firem a celou řadu dalších zaměstnanců, kteří pracují s lidmi a intenzivně s nimi komunikují


Obsah kurzu:

 • Potřeba emoční inteligence pro život.

 • Charakteristika emocí.

 • Emoce a osobnost.

 • Podmínky vzniku emocí.

 • Pozitivní a negativní emoce v každodenním životě.

 • Poznání lépe sama sebe.

 • Posilování a rozvíjení emocí v osobním a pracovním prostředí.

 • Zmenšení rizika „emočního přestřelení“.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Koučink zaměstnanců

Kurz určen pro:
personalisty, vedoucí směn, provozní vedoucí, vedoucí pracovníky organizačních jednotek, top management firem


Obsah kurzu:

 • Podstata koučinku.

 • Kompetence kouče.

 • Úskalí koučování.

 • Nastavení koučovaného vztahu.

 • Nástroje koučování.

 • Koučovací rozhovor.

 • Možnosti koučování pracovníků v organizaci.

 • Sebekoučování.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Týmová spolupráce

Kurz určen pro:
top management, střední management, linioví manažeři


Obsah kurzu:

 • Přínos a principy efektivní týmové práce.

 • Role vedoucího týmu a jak ji zvládnout.

 • Týmové role a jejich přínos pro tým.

 • Typy týmů a jejich koordinace.

 • Fáze vývoje týmu a jak je zvládnout.

 • Techniky týmové práce.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Hodnocení zaměstnanců

Kurz určen pro:
manažery všech úrovní řízení, personalisty


Obsah kurzu:

 • Význam hodnocení zaměstnanců pro manažera, podřízeného, firmu.

 • Proces hodnocení a jeho vazba na ostatní personální procesy.

 • Příprava a vedení hodnotícího pohovoru.

 • Časté chyby spojené s hodnocením zaměstnanců.

 • Měření kompetencí.

 • Osobní rozvoj pracovníka.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Postupy výběru zaměstnanců

Kurz určen pro:
manažery firmy, personalisty


Obsah kurzu:

 • HR strategie a její návaznost na strategii firmy.

 • Plánování zaměstnanců.

 • Popis pracovních míst.

 • Kritéria pro výběr zaměstnanců.

 • Metody hledání zaměstnanců.

 • Postupy výběru zaměstnanců a jejich využití.

 • Role liniových manažerů při výběru zaměstnanců.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Motivace zaměstnanců

Kurz určen pro:
manažery všech úrovní řízení, personalisty


Obsah kurzu:

 • Motivace a sebemotivace.

 • Motivační teorie v praxi.

 • Význam motivace pro zvyšování výkonu.

 • Způsoby motivace na základě typologie zaměstnance.

 • Systém odměňování a jeho tvorba.

 • Zainteresovanost zaměstnanců na výkonnosti společnosti.

 • Zaměstnanecké benefity a jejich současné trendy.

 • Nefinanční motivace.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.Strategické řízení (myšlení, plánování, rozhodování)

Kurz určen pro:
top management firem, ředitele organizačních jednotek, členům štábních útvarů firem, členy dozorčích rad a dalších kontrolních útvarů


Obsah kurzu:

 • Strategické myšlení a jeho principy.

 • Strategické řízení a jeho význam v managementu organizace.

 • Poslání, vize a cíle organizace.

 • Strategická analýza jako zdroj informací pro rozhodování top managementu.

 • Význam prognóz při strategickém řízení organizací.

 • Typologie strategií.

 • Tvorba scénářů strategického rozvoje. Rozhodování o strategii.

 • Implementace strategie. Projektové řízení organizaci.

 • Strategická kontrola. Balanced Scorecard.


Délka kurzu:
16 hodin


Cena kurzu pro 6 osob:
18 000 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty vzdělávací materiály.
Nejsme plátci DPH.

Pravidla pro průběh nabízených kurzů:


Lektoři vzdělávacích kurzů:


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO