Obsah studia

Obsah studia

Těsný vztah marketingu a médií klade na pracovníky působící v těchto oblastech specifické požadavky. Absolvent VOŠ, na jehož odborné přípravě se ve vysoké míře podílí právě odborníci z mediální praxe a marketingu, má potřebné teoretické znalosti a především praktické dovednosti. Díky nim je absolvent Mediální komunikace připraven pro praktickou samostatnou činnost i týmovou práci. Najde své uplatnění jak v oblasti masmédií (redakce tištěných či audiovizuálních médií), tak také v komunikaci mezi organizací a veřejností (marketingová a PR oddělení firem, tiskoví mluvčí, IT oddělení - správa a tvorba náplně webových stránek, reklamní agentury). Pracovní příležitosti absolvent VOŠJAK nachází i v oblasti komunikace uvnitř organizace (firemní tisk, tvorba obsahu intranetu apod.).


Obsah vzdělávacího programu Mediální komunikace je postaven tak, aby připravil absolventa vyšší odborné školy na vysoké nároky zaměstnavatelů i na dráhu samostatnné výdělečné činnosti.

Obsahem studia Mediální komunikace jsou vzdělávací moduly zaměřené na následující oblasti:

a) teoretický vstup do specifik mediální komunikace
Student rozumí mediální komunikaci, fungování masových médií a jejich působení na veřejnost. Má znalosti a zkušenosti s problematikou psychologických a sociologických předpokladů sociální komunikace.

b) publicistika
V praktických seminářích student získává a pracovává informace z nejrůznějších oblastí společenského života. Učí se uplatňovat jednotlivé žánry novinářské praxe. Pracuje jak s textem (zpráva, kritika, recenze, komentář, fejeton apod.), tak obrazovým materiálem (fotografie, komiks), zvukovým záznamem (anketa, reportáž, beseda) či audiovizuálním záznamem (reklamní spot). Student významnou měrou rozvíjí své komunikační a prezentační dovednosti, pracuje na své rétorice.

c) marketing a public relations
Cílem předmětů je seznámit studenta s principy a nástroji marketingu, činností útvarů PR v běžných provozních podmínkách i za krizových situací. Student se naučí sestavit firemní komunikační strategii, navrhnout reklamní kampaň, vytvořit účinný reklamní text i vyhodnocovat názory veřejnosti získané formou marketingových výzkumů.

d) společenské a ekonomické souvislosti mediální komunikace
Student se učí vnímat historické, politické, kulturní a další společenské události ve vzájemném kontextu. Sleduje proměnlivost chování jednotlivců i skupin. Rozumí odborným pojmům z oblasti ekonomie, ekonomiky a managementu, což dává studentovi možnost působi v oblasti ekonomické žurnalistiky.

e) všeobecně vzdělávací moduly
Součástí denní i dálkové formy studia je zdokonalování komunikačních dovedností ve dvou světových jazycích (znalost anglického jazyka na úrovni B1, B2). Student zvyšuje svou informační gramotnost - pracuje se softwarem určeným pro vizualizaci informací, grafickým softwarem, zná základy statistického zpracování dat.


Seznam předmětů

 

Název modulu a pořadové číslo, pokud je předmět vyučován ve více obdobích

Rozsah

p+c*

ECTS**

Ročník/období

výuky a zakončení

 modulu

Druh

modulu

 

 

 

M

É

D

I

A

Teorie mediální komunikace

2+0

3

zkouška

povinný

Historie a současnost tisku a médií 1, 2

2+0

3

1/ZO klasif. zápočet

1/LO zkouška

povinný

Redigování a zpracování textů 1, 2

1+1

3

1/ZO zápočet

1/LO klasif. zápočet

povinný

Etika a právo v médiích

2+0

3

klasif. zápočet

povinný

Mediální studia 1, 2, 3                      (A)

2+0

10

2/ZO klasif. zápočet

2/LO zápočet

3/ZO zkouška

povinný

Seminář mediální analýzy

0+2

2

klasif. zápočet

povinný

M

A

R

K

E

T

I

N

G

Marketing 1, 2

2+0

4

1/ZO zápočet

1/LO zkouška

povinný

Marketingový výzkum

1+1

3

1/LO zápočet

povinný

Public relations 1, 2, 3                      (A)

1+1

10

2/ZO zápočet

2/LO klasif. zápočet

3/ZO zkouška

povinný

PR a korporátní komunikace

1+1

3

zkouška

povinný

 

 

 

 

 

 

J

A

Z

Y

K

Y

Cizí jazyk I. AJ 1 - 6                         (A)

0+4

18

1/ZO zápočet

1/LO klasif. zápočet

2/ZO zkouška

2/LO klasif. zápočet

3/ZO zkouška

3/LO zápočet

povinný

Cizí jazyk II. NJ 1 – 5

0+2

9

1/ZO zápočet

1/LO zkouška

2/ZO zápočet

2/LO zkouška

3/ZO zápočet

povinný

Český jazyk 1 – 5

1+2

9

1/ZO zápočet

1/LO klasif. zápočet

2/ZO zápočet

2/LO zkouška

3/ZO zápočet

povinný

Cizí jazyk III. ŠJ 1, 2, 3

0+2

4

2/ZO zápočet

2/LO zápočet

3/ZO zápočet

volitelný

 

P

R

A

K

T

I

C

K

É

 

D

O

V

E

D

N

O

S

T

I

 

Žánry v novinářské praxi

1+1

3

zkouška

povinný

Stylistika 1, 2, 3

1+1

6

1/ZO zápočet

1/LO klasif. zápočet

2/ZO zkouška

povinný

Tvorba školního média 1 - 5

0+2

9

1/ZO zápočet

1/LO zápočet

2/ZO zápočet

2/LO zápočet

3/ZO zápočet

povinný

Informační technologie 1 - 5

0+2

6

1/ZO klasif. zápočet

1/LO zápočet

2/ZO zápočet

2/LO zkouška

3/ZO klasif. zápočet

povinný

Rétorika

1+2

4

1/LO klasif. zápočet

povinný

Komunikační dovednosti 1, 2

1+2

6

2/LO klasif. zápočet

3/ZO zkouška

povinný

Tvůrčí seminář 1 - 5

0+2

9

1/ZO zápočet

1/LO klasif. zápočet

2/ZO zápočet

2/LO klasif. zápočet

3/ZO klasif. zápočet

povinný

Reklama a reklamní tvorba 1, 2

1+1

3

2/ZO zápočet

2/LO zkouška

povinný

Fotografie

0+2

2

zápočet

povinně volitelný

Práce s kamerou

0+2

2

zápočet

povinně volitelný

K

O

N

T

E

X

T

 

Ž

U

R

N

A

L

I

S

T

I

K

Y

Psychologie 1, 2

2+0

4

1/ZO zápočet

1/LO zkouška

povinný

Sociologie 1, 2, 3

2+0

10

2/ZO zápočet

2/LO klasif. zápočet

3/ZO zkouška

povinný

Politologie

1+1

2

klasif. zápočet

povinný

Krizová komunikace

1+1

3

klasif. zápočet

povinný

Základy podnikové ekonomiky

1+1

3

2/ZO zkouška

povinný

Základy ekonomie 1, 2

1+1

4

2/LO zápočet

3/ZO zkouška

povinný

Management

1+1

2

2/LO klasif. zápočet

povinný

Řízení projektů

1+1

2

zápočet

povinně volitelný

Informační společnost

1+1

2

zápočet

povinně volitelný

Dějiny kultury 1, 2, 3

1+1

6

1/ZO zápočet

2/ZO zápočet

3/ZO zápočet

povinně volitelný

 

Seminář k absolventské práci 1, 2

0+2

5

3/ZO zápočet

3/LO zápočet

povinný

Odborná praxe

0+26

12

3/LO zápočet

povinnýPoznámky a vysvětlivky:

*  p - přednáška, c – ostatní (cvičení, seminář, dílna,workshop)

** ECTS - kreditová hodnota předmětu za celou dobu studia

(A)  - předmět absolutoria 

AJ   - anglický jazyk

LO  - letní období výuky

NJ   - německý jazyk

ŠJ    - španělský jazyk

ZO  - zimní období výuky
Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO