Poplatky za studium a další administrativní poplatky

Poplatky za studium a další administrativní poplatky

Ustanovení ředitele školy č. 37 o výši poplatků za studium a dalších administrativních poplatků ve školním roce 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 stanovuji následující druhy a výše poplatků:

Druh poplatku Výše poplatku

Školné

- denní forma vzdělávání

15.000,- Kč/školní rok

- dálková forma vzdělávání

18.000,- Kč/školní rok

Školné je splatné ve výši poloviny ročního školného v termínech:

15. 9. 2017 školné za zimní období výuky

31. 1. 2018 školné za letní období výuky

Administrativní poplatek – přihláška ke studiu

200,- Kč

Výkaz o studiu

50,- Kč

Výpis ze studia pro čerstvé absolventy

zdarma

Žádost o přerušení studia, opakování ročníku, IVP

100,- Kč

Žádost o konání druhé opravné zkoušky (po skončení řádných termínů, v prodlouženém zkouškovém období)

300,- Kč

Žádost o komisionální zkoušku

300,- Kč

Žádost o vydání opisu (stejnopisu) vysvědčení, diplomu, výkazu o studiu, výpisu z dokumentace a dalších dokladů

500,- Kč

Nedodržení stanovených termínů (např. odevzdání indexu, žádostí, úhrada školného apod.)

100,- Kč


V případě opoždění s platbou školného je vyměřeno penále ve výši 0,1 % ze sjednané částky za každý den z prodlení počínaje prvním dnem uplynutí řádného termínu splatnosti a konče dnem zaplacení řádného školného. V zájmu studenta školy je doložit řediteli školy datum příkazu k úhradě nebo kopii ústřižku složenky s datem zaplacení školného. V případě nedoložení je penále vyměřeno až do dne převedení školného na účet školy. Penále je splatné v hotovosti bezprostředně po zaplacení školného.

Nezaplacení školného do stanovených termínů pro platbu nebo nezaplacení vyměřeného penále je považováno za hrubé porušení Smlouvy o zajištění výuky a hrubé porušení školního řádu.

Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentské rádio VOŠ-RADIO