Pro uchazeče

Přijímáme přihlášky ke studiu ve školním roce 2018/2019


Přihlášení ke studiu

Pokud Vás zaujala nabídka studijního oboru a uvažujete o přihlášení ke studiu u nás, pak se budete jistě zajímat o podmínky přijetí:

1. Odevzdejte řádně vyplněnou přihlášku ke studiu na VOŠ.
Přihlášku ke studiu je možné získat buď zde (ve formátu .pdf) nebo zde k vyplnění (ve formátu .docx) nebo na studijním oddělení VOŠ JAK v sídle školy, či například v běžných prodejnách formulář vydaný SEVT, a. s.

Vyplněnou přihlášku ke studiu zašlete doporučeně poštou nebo doručte osobně na adresu školy:
Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského
Nádražní 120
702 00 Ostrava

2. Spolu s vyplněnou přihláškou ke studiu zašlete úředně ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení.

3. K vyplněné přihlášce ke studiu přiložte rovněž fotokopii dokladu o zaplacení administrativního poplatku spojeného s přijímacím řízením ve výši 200,- Kč. Administrativní poplatek je možné zaplatit převodem na účet nebo v hotovosti na studijním oddělení VOŠ JAK v sídle školy. Administrativní poplatek je nevratný.

Podklady pro platbu:

 Číslo účtu:      43-7505530287/0100 
 Variabilní symbol:     datum narození (ddmmrr) 
 Konstantní symbol:     0308 

Informace k přijímacímu řízení:

e-mail telefon

Přijímací řízení

Pro školní rok 2018/2019 bude ke studiu přijato:
a) v denní formě studia maximálně 40 studentů,
b) v dálkové formě studia maximálně 20 studentů.

Termíny podání přihlášek ke studiu a přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:
1. kolo: uzávěrka přihlášek ke studiu dne 18. 6. 2018 .............. přijímací řízení proběhne dne 25. 6. 2018
2. kolo: uzávěrka přihlášek ke studiu dne 27. 8. 2018 .............. přijímací řízení proběhne dne 31. 8. 2018

Přihlášení uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek.


V případě, že počet uchazečů překročí stanovený limit přijímaných studentů (40 studentů pro denní studium a 20 studentů pro dálkové studium), bude o přijetí uchazeče rozhodovat studijní prospěch, dosažený v průběhu středního vzdělávání. Jestliže dojde ke shodě ve studijním prospěchu uchazečů o studium, rozhodne o přijetí průměrný prospěch z předmětu Český jazyk. (viz. studijní prospěch potvrzený střední školou na přihlášce ke studiu či doložený ověřenou fotokopií všech vysvědčení ze střední školy).

V případě, kdy přijatý uchazeč o studium nevykoná úspěšně maturitní zkoušku do data 30. 9. 2018, nemůže ke studiu ve vyšší odborné škole nastoupit.

Přihlášení uchazeči o studium budou přijati bez přijímacích zkoušek a obdrží písemné rozhodnutí o přijetí.
Přijatí studenti budou vyrozuměni o termínu konání zápisu ke studiu, podpisu Smlouvy o zajištění výuky, placení školného a organizaci školního roku.


Ustanovení ředitele školy č. 44 v souvislosti s přijímacím řízením uchazečů o studium ve školním roce 2018/2019


Studentské noviny VOLUME
Studentská kamera VOŠ-TV
Studentské rádio VOŠ-RADIO
Studentská revue LOOKni